Myter om invandring

Här bemöter jag några så kallade ”fakta” som syftar till att påvisa att Sverige har massinvandring och Sverige inte har råd att ta emot fler invandrare.

1. Sverige är drabbat av massinvandring! Från millennieskiftet fram till oktober 2013 beviljat drygt 1,1 miljoner invandrare uppehållstillstånd. År 2012 beviljade Sverige 111 000 uppehållstillstånd!

Nej, Sverige är inte drabbat av massinvandring. Den största enskilt största invandrargruppen är hemvändande svenskar (SCB). Siffrorna som påvisas är intetsägande eftersom nettoinvandringen är hälften; på två invandrade personer så utvandrar en. Siffrorna om uppehållstillstånd innefattar även beviljade uppehållsrätter. Drygt 210 000 kom från EU- och EES-länder. Övriga tillstånd har beviljats exempelvis för studier, gästarbete, gästforskare, artistarbete, praktikplats, adoptivbarn, asylsökande, anhöriga, samt övriga grupper. Människor har samma värde oavsett om de lämnar eller ankommer till ett land!

2. Svenskar håller på att bli minoritet i sitt eget land!

Påståendet bygger på föreställningar om att personer med utländsk bakgrund aldrig blir svenskar och att det är ett problem om människor har en bakgrund från ett annat land.

Påståendet är dessutom inte korrekt. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att andelen utrikes födda kommer att öka något de närmaste åren för att sedan stabiliseras på en nivå kring 18 procent.

3. Sverige är på väg att bli ett muslimskt land!

Knappast. De muslimska trossamfunden har cirka 110 000 medlemmar, vilket utgör drygt en (1) procent av Sveriges befolkning. Svenska kyrkan har 6,5 miljoner medlemmar. Det finns 120 källarmoskéer i Sverige jämfört med 1584 kyrkliga församlingar. För övrigt: den svenska staten är och ska fortsätta att vara sekulär.

4. Invandrare föder en massa barn för att ta över Sverige!

Nej, efter fem år i landet har de flesta kvinnor och män som kom till Sverige mellan 2000 och 2005 fortfarande ett eller två barn. Endast ett fåtal har fem barn eller fler. I Bangladesh föds färre än 2,5 barn per kvinna. I andra större muslimska länder motsvarade siffror exempelvis 3,5 i Pakistan, 2,6 i Indien, 2,1 i Indonesien och bara 1,7 barn per kvinna i Iran (lägre än i Sverige).

5. Av dem som beviljas asyl beräknas 70 % vara arbetslösa ännu efter två år. Anhöriginvandringen handlar mest om att ta hit en partner från det forna hemlandet. En tredjedel av dessa blir helt beroende av försörjningsstöd.

Två tredjedelar av de som invandrat är självförsörjande efter 7 år! En strålande ekonomisk affär för Sverige som inte behövt försörja dessa personer (skola, sjukvård, barnbidrag, vårdnadsbidrag, etc) under de uppåt 20 år det annars tar innan inrikes födda blir självförsörjande. Enligt OECD så är nettovinsten i det stora hela drygt 26 000 kronor per år och hushåll, och för Sveriges del landar vi på ett plus 7 900 kronor (900 euro) per familj och år. Tyvärr kan den ekonomiska vinsten på invandring delvis förklaras av att de som invandrat är utestängda från de övriga bidrags- och ersättningssystem som övriga befolkningen får.

En del menar att OECD inte tagit hänsyn till den kostnad som Migrationsverket utgör. Men nu är det en globalt överenskommen mänsklig rättighet att söka asyl, så varje land är skyldig att hantera en ansökan, dvs är alla länder skyldiga att ha en migrationsmyndighet. (Och en enormt stor andel av Sveriges befolkning vill nog också att våra ansökningar om visum, arbets- studietillstånd i andra länder hanteras av deras migrationsmyndigheter.) Alternativet är att vi lägger ner Migrationsverket och öppnar gränserna helt.

6. Utrikesfödda uppbär upp 60 % av landets försörjningsstöd.

Nej! Definitionen ”utrikesfödda hushåll” (som används i statistiken) innebär att minst en person är utrikesfödd, vilket kan innebära att en majoritet i hushållet är inrikes födda. Det är exempelvis väldigt vanligt att barn till utrikes födda är inrikes födda, men barnens födelsestatus nämns inte i statistiken.

Statistiken kan därför inte svara på frågan om hur många utrikes födda personer som får ekonomiskt bistånd, det säger endast att i de hushåll där det finns en eller flera vuxna personer som är utrikes födda så får 60 % bistånd. Men påståendet säger intet om hur den motsvarade andelen hushåll där det finns en eller flera inrikes födda personer. Siffrorna säger heller inget om de som som får bistånd är utrikes födda av inrikes födda osv (t.ex. där inrikes födda föräldrar fött barn utrikes – dessa barn kan vara svenska medborgare men statistiskt kategoriserats som utrikes född).

Påståendet säger heller inget om hur mycket (ofta högre) bidrag och ersättningar som betalas ut till inrikes födda personer via de övriga bidrags- och ersättningssystem som allt för många utrikes födda är utestängda från. Det verkar finnas en fascination för just det ekonomiska biståndet av samtliga ekonomiska bistånds- och ersättningsformer, varför?

(De som vill dra det så långt som att ”invandrare konsumerar 60 % av de sociala förmånerna” är helt ute och cyklar. Sociala förmåner innefattar alla typer av ersättningar i samband med sjukdom, föräldraskap, pensioner, arbetsolyckor och arbetssjukdomar, dödsfall, arbetslöshet, förtidspension och familj – det är INTE = ekonomiskt bistånd).

7. 1990 hade Sverige tre utanförskapsområden (mer än hälften av de vuxna saknade arbete). 2006 var de 156 till antalet.

För att inte tala om hur många utanförskapsområden vi hade i Sverige i slutet av 1800-talet när människor flydde Sverige! Inte heller då var fattigdom och arbetslöshet invandrades fel. De sociala problemen beror på svensk politik och ekonomi, inte migration. Det Sverige behöver är bl.a. långsiktigt hållbar socialpolitik, bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik och kraftigt arbete mot diskriminering.

8. Svenskar anser att det är dags att begränsa invandringen.

Svenskar är mest positiva i EU till att uppmuntra arbetskraftsmigration från länder utanför EU, och är mest positiva till att EU ska ge skydd till asylsökande. De är även mest benägna att instämma i påståendet att invandringen berikar vårt land. 88 procent av stockholmarna och 72 procent av Malmöborna instämmer eller instämmer starkt i påståendet att förekomsten av utlänningar är bra för staden (Eurostat 2009). SOM-undersökningar visar på att inställningen till flyktingmottagning har blivit alltmer positiv under en följd av år.

9. 64 procent av Sveriges befolkning anser inte att media berättar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandringen.

Det betyder inte att de svarande anser att invandringen är ett problem, 63 procent anser nämligen inte att invandring i sig är ett problem. Däremot har 77 procent lågt förtroende för journalister.

Annonser

1 thought on “Myter om invandring

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s